While sitting , say Al-First Tashahhud, as follows: Attahiyatu Lillaahi wa’l-salawaatu wa’l-tayyibat. Asalaamu ‘alayka ayyuha’l-Nabiyu wa rahmatu Allahi wa barakatuh. Asalaamu ‘alaynaa wa ‘ala ‘ibaad-illaah issaliheen. Ash-hadu an laa ilaha illa Allah wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasooluh

Categories

Comments

dialogs